گـــــالری نگـــــار
Negar Gallery
0  /  100
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Vintage And Baroque Designs

طراحی هایی به سبک وینتیج و باروک

Scroll Down

مداد رنگی ها مشغول بودند به جز مداد سفید، هیچکس به او کار نمیداد، همه میگفتند : تو به هیچ دردی نمیخوری، یک شب که مداد رنگی ها تو سیاهی شب گم شده بودند، مداد سفید تا صبح ماه کشید مهتاب کشید و انقدر ستاره کشید که کوچک و کوچکتر شد صبح توی جعبه مداد رنگی جای خالی او با هیچ رنگی پر نشد، به یاد هم باشیم شاید فردا ما هم در کنار هم نباشیم…

به یاد هم باشیم شاید فردا ما هم در کنار هم نباشیم…

سبک مـــــدرن در معمـــــاری داخلـــــی
سبک مـــــدرن در معمـــــاری داخلـــــی